محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SC 301116
SC 301116 فیلتر کابین
نمد
  • 97133-2E260
  • 97133-2E200
  • 2FS79-AQ000
  • 97133-2E210
مان فیلتر®: CU 2336
SC 301102
SC 301102 فیلتر کابین
نمد
  • 08790-2E000
  • 97133-2E200
  • 2FS79-AQ000
  • 97133-2E210
مان فیلتر®: CUK 2336