محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300196
SA 300196 فیلتر هوا
کاغذ
  • MB593-13-Z40
مان فیلتر®: C 2129
SA 300116
SA 300116 فیلتر هوا (توری دار)
کاغذ
  • M B593 13 Z40
مان فیلتر®: C 2129