محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300166
SA 300166 فیلتر هوا
کاغذ
  • 16 54 676 74R
  • 16 54 605 09R
مان فیلتر®: C 27 030
SA 300165
SA 300165 فیلتر هوا
نمد
  • 16 54 676 74R
  • 16 54 605 09R
مان فیلتر®: C 27 029