محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300105
SA 300105 فیلتر هوا
کاغذ
  • 1444-R1
  • 1444.R3
  • 1444.R3
مان فیلتر®: C 21 116/1
SA 300107
SA 300107 فیلتر هوا
کاغذ
  • 1444 VK
  • 1444 PR
  • 1444 FF
  • 1444 PT
مان فیلتر®: C 4371/1