محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300175
SA 300175 فیلتر هوا
کاغذ
  • A 000 090 26 51
  • A 000 090 37 51
مان فیلتر®: C 4312/1
SA 300155
SA 300155 فیلتر هوا
کاغذ
  • A 112 094 01 04
  • A 112 094 02 04
مان فیلتر®: C 32 164