محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300238
SA 300238 فیلتر هوا (فومی)
کاغذ
SA 300118
SA 300118 فیلتر هوا (فلزی)
کاغذ