محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300181
SA 300181 فیلتر هوا
کاغذ
  • 28113-2P100
  • 28113-3S100
مان فیلتر®: C 28 010
SA 300115
SA 300115 فیلتر هوا
کاغذ
  • 28113-2G000
مان فیلتر®: C 26 012