محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300181
SA 300181 فیلتر هوا
کاغذ
  • 28113-2P100
  • 28113-3S100
مان فیلتر®: C 28 010
SA 300111
SA 300111 فیلتر هوا
کاغذ
  • 28113-3K010
مان فیلتر®: C 23 011