محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300252
SA 300252 فیلتر هوا
کاغذ
  • 28113-3K200
مان فیلتر®: C 23 006
SA 300181
SA 300181 فیلتر هوا
کاغذ
  • 28113-2P100
  • 28113-3S100
مان فیلتر®: C 28 010