محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300219
SA 300219 فیلتر هوا
کاغذ
  • 13 71 7 571 355
مان فیلتر®: C 28 125
SA 300151
SA 300151 فیلتر هوا
کاغذ
  • 13 72 1 726 916
  • 13 72 1 311 880
مان فیلتر®: C 33 130