محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300162
SA 300162 فیلتر هوا
کاغذ
  • 3 71 7 582 908
مان فیلتر®: C 27 125
SA 300151
SA 300151 فیلتر هوا
کاغذ
  • 13 72 1 726 916
  • 13 72 1 311 880
مان فیلتر®: C 33 130