محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300204
SA 300204 فیلتر هوا
کاغذ
  • 13 71 7 521 033
  • 13 71 7 521 038
  • 13 71 7 521 033-01
مان فیلتر®: C 30 139
SA 300158
SA 300158 فیلتر هوا
کاغذ
  • 13 71 7 521 023
  • 13 71 7 521 037-01
  • 13 71 7 521 037
مان فیلتر®: C 31 149