محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300163
SA 300163 فیلتر هوا
کاغذ
  • 13 71 7 542 545
مان فیلتر®: C 29 132
SA 300150
SA 300150 فیلتر هوا
کاغذ
  • 13 72 1 730 946
مان فیلتر®: C 25 114