محصول جنس صافی کدهای OEM کدهای فنی مرجع
SA 300177
SA 300177 فیلتر هوا
کاغذ
  • A 604 094 05 04
  • A 604 094 06 04
  • A 604 094 20 04
مان فیلتر®: C 34 175
SA 300153
SA 300153 فیلتر هوا
کاغذ
  • A 278 094 00 04
مان فیلتر®: C 3397